Αρχική Σελίδα

  Μουσείο Λ.Τ.

     Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

   Εκδηλώσεις

     Εκδόσεις

   Επικοινωνία

     

Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

IV INTERNATIONAL CYPROLOGICAL CONGRESS

 Λευκωσία 29 Απριλίου-3 Μαΐου 2008

 

 

Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου 2006

 

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει τη διοργάνωση του Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Λευκωσία από 29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2008, κατά την εβδομάδα της Διακαινισίμου.

Το Συνέδριο χωρίζεται στα ακόλουθα Τμήματα:

1.    Αρχαίο (προϊστορική – ρωμαϊκή περίοδος)

2.    Βυζαντινό - Μεσαιωνικό (330 -1571 μ.Χ)

3.    Νεότερο (1571 και εξής)

Οι εισηγήσεις μπορούν να καλύπτουν τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία υπό την προϋπόθεση ότι θα σχετίζονται με την Κύπρο:

·         Φιλολογία.

·         Φιλοσοφία.

·         Αρχαιολογία – Ιστορία της Τέχνης.

·         Ιστορία, Μεθοδολογία και Αρχειακή Έρευνα.

·         Θρησκεία –Θεολογία

·         Καλές Τέχνες (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)

·         Λαογραφία - Λαϊκός πολιτισμός.

·         Κοινωνιολογία, Στατιστική, Ανθρωπολογία

·         Παιδαγωγικά

·         Δίκαιο.

·         Οικονομία

·         Ιατρική

·         Θετικές Επιστήμες

·         Αθλητισμός

Η διάρκεια των ανακοινώσεων έχει ορισθεί σε 15΄ και 5΄ συζήτηση. Γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική, Τουρκική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική και Ισπανική. Συστήνεται στους ομιλητές που δεν θα παρουσιάσουν εισήγηση στην ελληνική γλώσσα, να προετοιμάσουν επαρκή περίληψη στην ελληνική ή αγγλική για να διανεμηθεί στους Συνέδρους.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής και να το αποστείλετε στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2007 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (στην ιστοσελίδα www.cypriotstudies.org ). Η Οργανωτική Επιτροπή θα επιβεβαιώσει τη λήψη των αιτήσεων και θα απαντήσει σε μεταγενέστερο στάδιο για την έγκριση των δηλώσεων συμμετοχής. 

 

Ιωάννης Α. Ηλιάδης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

 Τ.Κ. 21436, 1508 Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ.: +357 22432578

Fax: +357 22343439

Ηλ.Ταχυδρ:cypriotstudies@gmail.com

 

 

 

 

Dördüncü Uluslararası Kiproloji         

Kongresi                 

Lefkoşa Nisan-Mayıs 2008

 

 

Lefkoşa, 10 Kasım 2006

  

            Kıbrıs Araştırmaları Derneği, dördüncü Uluslararası Kıbroloji Kongresinin, Ortodoks Easter haftasına rastlayan 29 Nisan – 3 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenleneceği duyurusunu yapmaktadır.

 Konferans aşağıdaki dallara ayrılmıştır: 

1.      Eski (Prehistorik – Roma devirleri)

2.      Bizans – Ortaçağ (M.S 330 – 1571)

3.      Geç Bizans – Modern (M.S 1571 sonrası)

 Kıbrıs ile ilgili olan konuşmaların aşağıdaki bilim dallarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

. Filoloji

. Felsefe

. Arkeoloji – Sanat Tarihi

. Tarih, Metodoloji ve Arşiv Araştırmaları

. Din – Tanrıbilim

. Güzel Sanatlar (Tiyatro, Sinema, Müzik, Mass Medya

. Halkbilim – Halk Kültürü

. Toplumbilim, İstatistik, Antropoloji

. Pedagoji

. Hukuk

. Ekonomi

. İlaç

. Doğal Bilimler

. Atletizm

            Sunum süresi 15 dakika, tartışmalar ise 5 dakika ile sınırlandırılmıştır. Konferanstaki sunumlar Rumca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Konuşmalarını Rumca olarak sunmayacak olan konuşmacıların, yeterli özet bilgileri, katılımcılara dağıtılmak üzere Rumca veya İngilizce olarak hazırlamaları tavsiye olunur.

            Konferansa katılmak isteyenlerin ilişikteki katılım formunu doldurmaları ve 20 June. 2007 sonuna kadar organizasyon komitesine yazılı olarak ve elektronik posta ile göndermeleri rica olunur. (Site: www.cypriotstudies.org) Organizasyon komitesi, katılım başvurularının tamamını kabul etme mükellefiyetinde değildir.

 

Ioannis A. Eliades

President of the Organizing Committee

IV International Cyprological Congress

 Society of Cypriot Studies

P.O. Box. 21436, 1508 Lefkosia – Cyprus

Tel.: +357 22432578

Fax: +357 22343439

E-mail: cypriotstudies@gmail.com