Αρχική Σελίδα

  Μουσείο Λ.Τ.

     Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

   Εκδηλώσεις

     Εκδόσεις

   Επικοινωνία

 
   
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
90 χρόνια μνήμης Μικρασίας.. Κατάλογος έκθεσης (εκδ. Ιω. Ηλιάδης, Χαρ. Χοτζάκογλου) Λευκωσία 2012, σελ. 192, με περ. 500 έγχρωμες φωτογραφίες, ΙSBN 978-9963-2842-1-4
Πρόκειται για κατάλογο έκθεσης με ομώνυμο τίτλο, η οποία διοργανώθηκε και εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου και φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία.
Η πολυτελής, εικονογραφημένη έκδοση μετά τους Χαιρετισμούς (σελ. 13-18) περιλαμβάνει δύο εισαγωγικά κείμενα. Στο πρώτο καταγράφεται μία σύντομη, ιστορική αναδρομή στις σχέσεις Μικρασίας και Κύπρου (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 20-25) και στο δεύτερο αναλύεται η μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Μικρά Ασία (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 27-39) βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Ακολουθεί ο Κατάλογος των εκθεμάτων, τα οποία είναι διαρθρωμένα σε έξι ενότητες. Σε κάθε υποενότητα προτάσσεται εισαγωγικό σημείωμα και ακολουθούν τα εκθέματα με λιτό υπομνηματισμό. Οι υποενότητες αναφέρονται στη Μικρασία μέσα από χαρακτικά και χάρτες πριν το 1922 (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 40-71), στη Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφὴ τῆς Σμύρνης (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 72-77), σε εξέχουσες μορφές Μικρασιατών (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 78-93), στα θρησκευτικά κειμήλια (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 94-113), στα έγγραφα (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 114-141) και στα κοσμικά κειμήλια (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 142-189).
Πρόκειται για την πρώτη, σχετική έκδοση Μικρασιατικών κειμηλίων της Κύπρου, στην οποία συγκεντρώθηκε τέτοιος μεγάλος αριθμός αντικειμένων και καταγράφεται ανάγλυφα ένα σχεδόν άγνωστο κεφάλαιο, αυτό της έλευσης και εγκατάστασης Μικρασιατών στην Κύπρο.
Ο Κατάλογος διατίθεται από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία (τηλ. 22 432.578, cypriotstudies@gmail.com), το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου στη Λεμεσό (τηλ. 25 365 928) και επιλεγμένα Βιβλιοπωλεία.


BOOK PRESENTATION
90 Years memory of Asia Minor. Exhibition Catalogue (Pub. Io. Eliades, Ch. Chotzakoglou) Lefkosia 2012 (in Greek), p. 192, with approx. 500 colored photos, ISBN: 978-9963-2842-1-4
This catalogue accompanied the namesake exhibition, which was organized and published by the Cyprus Asia Minor Association and hosted in the Byzantine Museum of the Makarios III Foundation in Lefkosia, Cyprus.
The sumptuous, illustrated edition contains two introductory texts right after the Salutations (p. 13-18). A brief historical retrospect in the relations between Asia Minor and Cyprus, is documented in the first text (Ch. Chotzakoglou, p. 20-25), while at the second, the post-byzantine painting in Asia Minor is analyzed with the relevant bibliographical documentation (Io. Eliades, p. 27-39).
The Catalogue of the exhibits is divided into six sections. Every subsection begins with an introductory note followed by brief presentation. The subsections refer to Asia Minor through engravings and maps before 1922 (Io. Eliades, p. 40-71), the Asia Minor campaign and the destruction of Smyrna (Io. Eliades, p. 72-77), prominent personalities from Asia Minor, (Io. Eliades, p.78-93), religious artifacts (Ch. Chotzakoglou, p. 94-113), documents (Io. Eliades, p. 114-151) and items of everyday use (Ch. Chotzakoglou, p. 142-189).
This edition constitutes the first publication associated with Asia Minor artifacts in Cyprus, where a great number of objects was collected and documents vividly the nearly unknown chapter of the arrival and settlement of the Greeks of Asia Minor in Cyprus.
The Catalogue can be ordered by the Society of Cypriot Studies in Lefkosia (tel. (00357) 22 432.758, cypriotstudies@gmail.com), the Cyprus Asia Minor Association (tel. (00357) 25 365.928) and selected bookstores.