Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 
    
   

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


 

 

 Πρόσφατα νέα:   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λευκωσία 10 Σεπτεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς Κανονισμούς, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και της σχετικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Πρόσκληση Ένδιαφέροντος με οικονομική προσφορά στο πλαίσιο μειοδοτικού διαγωνισμού για διεκπεραίωση υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

Αντικείμενο: Διώροφη κατοικία ειδικού χαρακτήρα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως ‐ Καϊμακλί Δήμου Λευκωσίας.

Στοιχεία κατοικίας: η εν λόγω κατοικία βρίσκεται σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα, είναι χαρακτηρισμένη ως κτήριο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από ισόγειο 138τμ και όροφο 127τμ., συνολικού εμβαδού περ. 265τμ. Πρόκειται για κτίσμα από φέρουσα τοιχοποιΐα με ωμόπλινθους, το δε δάπεδο ορόφου, o πρόβολος στο κέντρο της πρόσοψης του ορόφου και η στέγη έχουν ξύλινο σκελετό. Είναι διαχωρισμένο σε δύο κατοικίες, με ισόγειο και όροφο η κάθε μία.

Απαιτούμενες εργασίες προκήρυξης:

1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, αποτύπωση υλικών κάθε δομικού στοιχείου, κουφωμάτων, κλιμάκων κτλ. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κάλυψη, χωρομετρικό κτλ.).

2. Εντοπισμός μεταγενέστερων τοίχων κατά τον διαχωρισμό του κτηρίου σε δύο επιμέρους κατοικίες, όπως και άλλων πιθανών τροποποιήσεων (με καθαίρεση κονιαμάτων, όπου απαιτείται).

3. Στατικός έλεγχος αντοχής (τοιχοποιϊών, μεσοπατώματος, στέγης, κλιμάκων, προβόλου πρόσοψης) με προοπτική αλλαγής χρήσης ορόφου. Εκτίμηση κατάστασης φέρουσας τοιχοποιΐας.

4. Προτάσεις αποκατάστασης ‐ στατικής ενίσχυσης, αρχιτεκτονικά σχέδια εφαρμογής, κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών επεμβάσεων (Τοιχοποιϊών, Μεσοπατώματος, Στέγης, κλιμάκων, Προβόλου πρόσοψης), προτάσεις για καθαιρεταία τμήματα.

5. Προετοιμασία φακέλου για ένταξη κτηρίου στα διατηρητέα ή στα κτίσματα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με διερεύνηση για:

α) απαιτήσεις επεμβάσεων, β) τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ή άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας γ) μεταφορά συντελεστή δόμησης κτλ.

6. Έκδοση πολεοδομικής άδειας

7. Έκδοση οικοδομικής άδειας (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά)

8. Καθοδήγηση για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης οικοδομικών εργασιών.

9. Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης ‐ αποκατάστασης ‐ ενίσχυσης

10. Χρονοδιάγραμμα των ως άνω εργασιών.

Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση cypriotstudies@gmail.com, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία. Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-99759.021), είτε ηλεκτρονικώς (chotzako@hotmail.com) με τον δρα Χαράλαμπο Χοτζάκογλου. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από ad hoc Υποεπιτροπή της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.

Η τελική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος και οικονομικών προσφορών είναι η 10η Ὀκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00.

 

Εκ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών


 

 

Mo.Na - Monuments in Nature: A Creative Co-existence

 

 

 

 

 

 

Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Τὸ Λευκόνοικο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα»


 

Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ ὁ Δῆμος Λευκονοίκου ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης ἐφέτος τῶν ὀγδοντάχρονων τοῦ Δήμου καὶ τῆς συμπλήρωσης 80 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Γυμνασίου Λευκονοίκου τὸ 2020 συνδιοργανώνει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Τὸ Λευκόνοικο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα», τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴ Λευκωσία τὴν ἄνοιξη τοῦ 2020.
Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ Συμποσίου περιλαμβάνουν τὴν ἱστορία, ἀρχαιολογία, φιλολογία, λαογραφία, τοπογραφία, φυσικό περιβάλλον, οἰκονομία, πολιτιστικὴ γεωγραφία, χαρτογραφία.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀνακοινώσεων θὰ προκύψει κατόπιν ἀξιολόγησης τῶν περιλήψεών τους ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Συμποσίου βάσει τῆς πρωτοτυπίας καὶ ποιότητός τους. Γλῶσσες τοῦ Συμποσίου θὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλική.
Ἡ διάρκεια τῶν ἀνακοινώσεων δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 15 λεπτά.

 

 

 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο τὸ συνημμένο Δελτίο Συμμετοχῆς καὶ Περίληψης, καθὼς καὶ σύντομο βιογραφικό τους ἕως τὶς 20 Σεπτεμβρίου 2019 στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com ἢ στὸ τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της σχετικής Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος «MoNa: Monuments in Nature» στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Προκήρυξη για την εργοδότηση Επιμελητού της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του οποίου τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα (Α).

Α) Περιγραφή υπηρεσιών εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:
Οι υπηρεσίες του Επιμελητού αναμένεται να διαρκέσουν για δύο (2) έτη, αρχίζοντας από την 1η Απριλίου 2019. Ο Επιμελητής καλείται να εργασθεί στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) σε εξαήμερη βάση (Δευτέρα-Σάββατο) από 10.00 -13.00 τη Δευτέρα, 08.30 έως 16.30 από Τρίτη έως και Παρασκευή, 09.00-13.00 το Σάββατο και την παρουσία του σε εκδηλώσεις της ΕΚΣ πέραν του ανωτέρω ωραρίου.
Μεταξύ άλλων, ο Επιμελητής αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με:
• Τη γενική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Balkan Mediterranean (Balkan Med) υπό τον τίτλο Monuments in Nature (Mo.Na) σε συνεργασία με τον Συντονιστή και τη Διαχειριστική Αρχή στην Κύπρο σε επίπεδο συντονισμού, οργάνωσης, προετοιμασίας βάσει των παραδοτέων και της προετοιμασίας λογιστικής διεκπεραίωσης.
• Ηλεκτρονική σάρωση και αποδελτίωση παλαιών αρχείων, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, χειρισμός αλληλογραφίας, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, διενέργεια έρευνας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.).
• Καταγραφή εκθεμάτων και αρχείων φορέως, έλεγχος και τακτοποίηση εκθεμάτων, καταχώριση και δημιουργία ηλεκτρονικών δελτίων για κάθε αντικείμενο, επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων, συγγραφή Δελτίων Τύπου, προώθηση και διάχυση σε ΜΜΕ, ΜΜΔ και Διαδίκτυο, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, επιμόρφωση στο σύστημα ΑΒΕΚΤ, ηλεκτρονική σάρωση κ αποδελτίωση, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, άλλα γενικά καθήκοντα που προκύπτουν όσο αφορά στην υλοποίηση των εργασιών και του Προγράμματος.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (καταγραφή και τεκμηρίωση των εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο εκπαιδευτικό, τεκμηριωμένη έρευνα και συλλογή επιστημονικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού καθοδήγηση παιδιών/ενήλικων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα), διαχείριση Πωλητηρίου, διενέργεια έρευνας σχετικής με τα παραδοτέα του Προγράμματος.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).
• Την αναβάθμιση της σχετικής υποδομής της ΕΚΣ και την καλή συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση της ΕΚΣ για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Β) Περιγραφή απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσόντων εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:
Ακαδημαϊκά προσόντα:
Πτυχίο στην Ιστορία-Αρχαιολογία-Ιστορία Τέχνης ή Διαχείριση Πολιτιστικών Μονάδων (ή αντίστοιχο) και γνώσεις Πληροφορικής
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση δεύτερης γλώσσας
Προγενέστερη εμπειρία:
Πρακτική εργασία σε συναφές αντικείμενο
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο φορέα ή με σε φορέα με αντίστοιχα καθήκοντα θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν

Γ) Παροχές:
• Σταθερός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Κοινωνικές Ασφαλίσεις
• Προβλεπόμενες άδειες
• Δυνατότητα επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus)
Δ) Έντυπα για την υποβολή προσφορών:
• Αίτηση
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων
• Περιγραφή προσφοράς για τις παραπάνω υπηρεσίες
Για την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-22.432.578), είτε ηλεκτρονικώς (cypriotstudies@gmail.com) με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. δρα Ιωάννη Ηλιάδη. Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΜΛΤΚ της ΕΚΣ, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία, Κύπρος, υπόψιν του δρος Χαρ. Χοτζάκογλου.
Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η /03/2019.


Εκ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών


 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, τη σχετικής Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος MoNa: Monuments in Nature στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την αγορά εξωτερικών υπηρεσιών, εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα, του οποίου οι υπηρεσίες περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα (Α).

Α) Περιγραφή υπηρεσιών εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:
Οι υπηρεσίες του εμπειρογνώμονα αναμένεται να διαρκέσουν για έξι (6) μήνες, αρχίζοντας από την 21η Μαρτίου 2019. Ο εμπειρογνώμονας καλείται να εργαστεί στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών σε τετραήμερη βάση (Δευτέρα-Πἐμπτη) από 10.00 -13.00 τη Δευτέρα και 08.00 έως 16.30 από Τρίτη έως και Πέμπτη και την παρουσία σε εκδηλώσεις της ΕΚΣ πέραν του ανωτέρω ωραρίου.
Μεταξύ άλλων, ο εμπειρογνώμονας αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με:
• Τον καθορισμό των προδιαγραφών (τεχνικών και μη) οι οποίες σχετίζονται με την καλή διατήρηση, συντήρηση και προστασία ξύλινου μαγγανοπήγαδου («αλακάτι») και εκθεμάτων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου (εφεξής ΜΛΤΚ) της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών (εφεξής ΕΚΣ), που σχετίζονται με το υδάτινο στοιχείο.
• Τον καθορισμό των προδιαγραφών (τεχνικών και μη) οι οποίες σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών διατήρησης και έκθεσης αντικειμένων στο ΜΛΤΚ.
• Την ετοιμασία έκθεσης αξιολόγησης των πραγματικών συνθηκών εκθεμάτων.
• Καταγραφή εκθεμάτων και αρχείων Μουσείου, έλεγχος και τακτοποίηση εκθεμάτων, καταχώριση και δημιουργία ηλεκτρονικών καρτελών αντικειμένων, επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων, συγγραφή δελτίων τύπου, προώθηση και διάχυση σε ΜΜΕ και Διαδίκτυο, επίβλεψη χώρων και άλλα γενικά καθήκοντα που προκύπτουν όσο αφορά στην υλοποίηση του έργου και εκδηλώσεων στο ΜΛΤΚ.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).
• Την αναβάθμιση της σχετικής υποδομής του ΜΛΤ και την καλή συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση του ΜΛΤΚ για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Β) Περιγραφή απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσόντων εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:
Ακαδημαϊκά προσόντα:
Πτυχίο στη Συντήρηση/ Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών (ή αντίστοιχο) και γνώσεις Πληροφορικής
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση δεύτερης γλώσσας
Προγενέστερη εμπειρία:
Πρακτική εργασία σε συναφές αντικείμενο
Προϋπηρεσία σε Μουσείο Λαϊκής Τέχνης θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν

Γ) Έντυπα για την υποβολή προσφορών:
• Αίτηση
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων
• Περιγραφή προσφοράς για τις παραπάνω υπηρεσίες
Για την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-22.432.578), είτε ηλεκτρονικώς (cypriotstudies@gmail.com) με τον Επιμελητή του Mουσείου, Κωνσταντίνο Θεοφάνους. Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΜΛΤΚ της ΕΚΣ, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία, Κύπρος, υπόψιν του δρος Χαρ. Χοτζάκογλου.
Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20η /03/2019.


Εκ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 2/2/2017-6/3/17

 

 

 

 

Νέο: Μηνιαίο Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας

 

Αύγουστoς 2016

 

 

Ιούνιος-Ιούλιος 2016

 

 

Μάιος 2016

 

 

Απρίλιος 2016

 

 

Μάρτιος 2016

 

 

Φεβρουάριος 2016

 

 

Ιανουάριος 2016

 

 

Δεκέμβριος 2015

 

 

Νοέμβριος 2015

 

 

 

 

 

 

 


ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 0023/17
Λευκωσία, 1η Φεβρουαρίου 2017

H Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών προγραμματίζει τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης με θέμα: «Η ζωή μετά θάνατον. Μία πολιτισμική προσέγγιση στη διατήρηση της ανάμνησης των τεθνεώτων μέσα από την τέχνη και τις ταφικές παραδόσεις στην Κύπρο από την Αρχαιότητα έως τις ημέρες μας», βάσει του σκεπτικού της έκθεσης που ακολουθεί. Η έκθεση πρόκειται να διοργανωθεί στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ2017 και AARHUS2017 και θα φιλοξενηθεί στους χώρους της Παλαιάς Ηλεκτρικής στην Πάφο τον Ιούλιο του 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται να αποστείλουν ένα έργο τους που προτείνουν για την συγκεκριμένη θεματική με τίτλο, φωτογραφημένο σε υψηλή ανάλυση (300 dpi), την ταυτότητα του έργου (υλικά, διαστάσεις, έτος δημιουργίας κτλ.), σύντομη περιγραφή του έργου (μέχρι 250 λέξεις) σχετικά με τον συμβολισμό του και τον τρόπο που εντάσσεται στη θεματική της έκθεσης και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος ορίζεται η 6η Μαρτίου 2017. Τα έργα θα κριθούν από Κριτική Επιτροπή και οι τίτλοι των προκριθέντων έργων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών: www.cypriotstudies.org Τα προκριθέντα έργα θα ενταχθούν στην ανωτέρω έκθεση και θα συμπεριληφθούν στον εικονογραφημένο κατάλογό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στο τηλέφωνο 22 432 578 και ώρες Δευτέρα-Σάββατο 10:00-13.00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cypriotstudies@gmail.com

Κεντρική ιδέα της έκθεσης «Η ζωή μετά θάνατον. Μία πολιτισμική προσέγγιση στη διατήρηση της ανάμνησης των τεθνεώτων μέσα από την τέχνη της Κύπρου και της Δανίας από την Αρχαιότητα έως τις ημέρες μας» αποτελεί η έρευνα και παρουσίαση για το τί πρακτικές, δοξασίες, ήθη, έθιμα και συνήθειες συνδέονται με τη διατήρηση της μνήμης των νεκρών στην παράδοση της Κύπρου.
Χρονικά η έκθεση θα κινηθεί από την Αρχαιότητα έως σήμερα με την έκθεση αρχαιοτήτων από Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, την παρουσίαση φορητών εικόνων και την απεικόνιση τοιχογραφιών από τον Μεσαιωνικό κόσμο της Μεγαλονήσου και σχετικών εκθεμάτων από την Τουρκοκρατία, Αγγλοκρατία και τη σύγχρονη περίοδο, καθώς επίσης και παρουσίαση βίντεο, ηχητικών ντοκουμέντων και τρισδιάστατων σχετικών εφαρμογών. Σκοπός είναι η αναδρομή και δι' αυτής η παρουσίαση της πολιτιστικής μας συνέχειας και ιστορίας διαμέσου των αιώνων, σε ένα θέμα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας, προεκτείνοντας το ενδιαφέρον στις δοξασίες και πρακτικές στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες (Χριστιανισμός, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός) διαφυλάττοντας όμως τη θρησκευτική και εθνική παραδοσιακή ταυτότητα και συνείδηση του καθενός, χωρίς διολίσθηση στο φαινόμενο του Διαχριστιανικού ή Διαθρησκειακού Συγκρητισμού.
Παράλληλα, η ἐκθεση θα είναι σπονδυλωτή, δεδομένου ότι θα παραπέμπει τον επισκέπτη με εκπόνηση Φυλλαδίου Ειδικών Διαδρομών σε ταφικούς χώρους στην επαρχία Πάφου (π.χ. Τάφοι των Βασιλέων, Κατακόμβη Αγίας Σολομονής και του Αγίου Λαμπριανού, Τάφος Δανού βασιλέως Ερίκου του Αγαθού στη Χρυσοπολίτισσα, Τουρκοκυπριακό κοιμητήριο Πάφου, Τάφος Οσίου Νεοφύτου στην Τάλα, σαρκοφάγοι αγίων στις Αρόδες, αρχαία νεκροταφεία και νεκροπόλεις), αλλά και στην ευρύτερη Κύπρο (Τάφος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα, Αρμενικό Κοιμητήριο, νεκροπόλεις Αμαθούντος, Κιτίου και Ερήμης, ταφικά συγκροτήματα Ταμασού). Δι αυτού του τρόπου θα αξιοποιηθεί ο πολιτιστικός μας πλούτος αναδεινύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά, εντάσσοντας ήθη, έθιμα και δοξασίες και των υπολοίπων κοινοτήτων της Κύπρου (Μουσουλμάνων, Αρμενίων, Μαρωνιτών, Ρωμαιοκαθολικών κτλ.). Παράλληλα θα αναδειχθούν οι ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών (π.χ. Τάφος Δανού βασιλέως Ερίκου του Αγαθού στη Χρυσοπολίτισσα Πάφου).

δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Νέο: Ψηφιακή Συλλογή Μουσείου

 

 

Νέο: Έκθεμα Μήνα

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών ανακοινώνει την έκδοση των δύο πρώτων τόμων των Πρακτικών του Δ' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Αρχαίο τμήμα, εκδοτική επιμέλεια δρ Ανδρέας Δημητρίου με χορηγία του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και το Νεότερο Τμήμα, εκδοτική επιμέλεια δρ Ελευθέριος Αντωνίου)

Τα δίτομα πωλούνται στην τιμή των €40 με 40% έκπτωση για τους φοιτητές (με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας), ενώ το δίτομο του Αρχαίου Τμήματος διατίθεται στην προνομιακή τιμή των €20 για τα μέλη της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2013.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ. ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΜΠΕIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά στις διάφορες δραστηριότητες του Μουσείου και της Εταιρείας να δηλώσουν συμμετοχή :
τηλ: 22-432578,
ηλ. ταχυδ.:
cypriotstudies@gmail.com.

Για τη συμμετοχή τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση

 

Περισσότερες πληροφορίες
 

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ανακοινώνει ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2008 τα μέλη της θα λαμβάνουν έκπτωση 30% και οι φοιτητές έκπτωση 40% στις εκδόσεις της. Γενική Συνέλευση Εταιρείας Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015
   

  2015

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και το Ινστιτούτο Πολιτισμού
συνδιοργανώνουν επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα:
Η αποτύπωση του αγώνα της ΕΟΚΑ στις Τέχνες και στα γράμματα,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16-18 Οκτωβρίου 2015
στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία.

Οι θεματικοί άξονες του Συμποσίου περιλαμβάνουν την ιστοριογραφία, λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, ΜΜΕ, κοινωνιολογία, τέχνες και εν γένει τον πολιτισμό.
Η επιλογή των ανακοινώσεων θα προκύψει κατόπιν αξιολόγησης των περιλήψεών τους από την επιστημονική επιτροπή του Συμποσίου βάσει της πρωτοτυπία και ποιότητός τους. Γλώσσες του Συμποσίου θα είναι η ελληνική ή αγγλική. Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρως συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής και Περίληψης, καθώς και σύντομο βιογραφικό τους έως τις 30 Ιουνίου 2015 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com ή στο τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439.
Περισσότερα στη σελίδα Εκδηλώσεις

 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών καλεί όλα τα μέλη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών την

Πέμπτη, 2 Απριλίου και ώρα 17:30 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Μέγαρο Παλαιάς Αρχιεπισκοπής).

Θα λάβει χώρα απολογισμός του Προέδρου και της Ταμίου για το έτος 2014 και συζήτηση επ` αυτών.

Στις 19:00 ακολουθήσει η παρουσίαση του τόμου ΟΕ (2011) από τον αντιπρόεδρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

 

                                                                                                                                                                                             

  2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες. Περιλαμβάνει 6 μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτησης.

Κόστος συμμετοχής για 6 εβδομάδες είναι €120. Ειδική τιμή 95 ευρώ για εγγραφές μέχρι 21 Οκτωβρίου 2014

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το μουσείο για να τους αποσταλεί έντυπο συμμετοχής ή πατήστε
εδώ  .

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22 432578, cypriotstudies@gmail.com
 

 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών καλεί όλα τα μέλη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών την

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Μέγαρο Παλαιάς Αρχιεπισκοπής).

Θα λάβει χώρα απολογισμός του Προέδρου και της Ταμίου για το έτος 2013 και συζήτηση επ` αυτών. Η εφετινή Γενική Συνέλευση θα είναι σύμφωνα με το Καταστατικό μας και εκλογική, αφού λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες κατόπιν του απολογισμού της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Γεωγραφία της Κύπρου

Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ ὁ Γεωγραφικὸς Ὅμιλος Κύπρου συνδιοργανώνουν
ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα τὴ Γεωγραφία τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ
μεταξὺ 3 – 4 Μαΐου 2014, στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν στὴ Λευκωσία. Οἱ θεματικοὶ
ἄξονες τοῦ Συμποσίου περιλαμβάνουν τὴ γεωπολιτικὴ/γεωστρατηγικὴ θέση τῆς Κύπρου,
γεωμορφολογία-τοπογραφία, κλίμα, χλωρίδα – πανίδα, δάση, γεωργία-ἐδάφη, ὕδατα,
ἀναδασμὸς –διακατοχὴ γῆς, θαλάσσια ζωή, ἀκτές, φυσικό Περιβάλλον καὶ προστασία
του, πληθυσμὸς καὶ οἰκισμοί, μεταλλευτικές δραστηριότητες, συγκοινωνίες – δρόμοι –
λιμένες, ἐμπόριο καὶ βιομηχανία, ἐνέργεια – πηγές, οἰκονομία, πολιτιστικὴ γεωγραφία,
περιφέρειες τῆς Κύπρου καὶ ὁ φυσικὸς καὶ ἱστορικὸς χαρακτήρας τους, χαρτογράφηση τῆς
Κύπρου, ὁ Γεωγραφικὸς Ὅμιλος Κύπρου καὶ ἡ συμβολή του στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης
τῆς Γεωγραφίας.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀνακοινώσεων θὰ προκύψει κατόπιν ἀξιολόγησης τῶν περιλήψεών τους
ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Συμποσίου βάσει τῆς πρωτοτυπίας καὶ ποιότητός τους.
Γλῶσσες τοῦ Συμποσίου θὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἤ ἀγγλική. Ἡ διάρκεια τῶν ἀνακοινώσεων
δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 15 λεπτά.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο τὸ συνημμένο Δελτίο
Συμμετοχῆς καὶ Περίληψης, καθὼς καὶ σύντομο βιογραφικό τους ἕως τὶς 28 Φεβρουαρίου 2014
στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com ἢ στὸ τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439


 2012

 Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης θα παραμείνουν κλειστά από το Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012 έως και την  Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012.


Προκήρυξη θέσης προσωπικού για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

 Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών προκηρύσσει τη θέση του Επιμελητή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα και χρέη γραμματέα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Επιμελητή του  Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου είναι τα ακόλουθα:

·         Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης ή συναφών επιστημονικών πεδίων.

·         Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί πλεονέκτημα.

·         Μεγάλη ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Τεκμήρια των γνώσεων θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

·         Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μίας ή περισσότερων από τις μείζονες ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική).

·         Πείρα ή/και πιστοποιημένες γνώσεις μουσειολογίας θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

·         Γνώσεις λογιστικής θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

·         Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα.

Τα καθήκοντα του/της υποψηφίου εκτός από εκείνα της επιμέλειας των έργων τέχνης του μουσείου (κατάλογοι, ξεναγήσεις, δελτία τύπου κλπ) περιλαμβάνουν επίσης τα γραμματειακά καθήκοντα για την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (αλληλογραφία, ενημέρωση δελτίων μελών, ταμειακές καταστάσεις, διαχείριση πωλητηρίου, αρχειοθέτηση κ.ά.).

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα και να συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αιτήσεις που δεν θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένες, θα απορρίπτονται. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ιδιοχείρως έως και το Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:30 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ένδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου,

Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 1, Τ.Θ. 21436

1508 Λευκωσία, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com

Μετά την αποστολή της αίτησης σας (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά), παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε και τηλεφωνικώς την Διευθύντρια του Μουσείου κ. Ελένη Χρίστου, για να επιβεβαιωθεί η λήψη της.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε από Τρίτη έως Παρασκευή (09:00 – 16:00) και Σάββατο (09:00-13:00) στο τηλ. 22-432.578.


Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 (13:00-16:00) μέχρι την Τρίτη 17 Απριλίου 2012.

Εκ της Διευθύνσεως


Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2012.

Εκ της Διευθύνσεως


2011


ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Η διαχειριστική επιτροπή του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, δέχεται αιτήσει από απόφοιτους Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της επαρχίας Λευκωσίας, για την παραχώρηση μιας (1) υποτροφίας σε πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, για πτυχιακές σπουδές (πρώτο πτυχίο) στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2011-2012.


 

Την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, όπου διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει τον Φεβρουάριο του 2013. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής:  

 

 Πρόεδρος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου

Αντιπρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης

Γραμματέας, Μαρία Μιχαήλ

Ταμίας, Ελένη Χρίστου

Μέλος, Δρ. Ελευθέριος Αντωνίου

Μέλος, Στυλιανός Περδίκης

Μέλος, Δρ. Παρασκευάς Σαμάρας