Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

Χορηγοί:

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Κ.Ο.Τ.

Χορηγοί Προβολής:

 Γίνε κι εσύ χορηγός

 
   
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
2004

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝ ΜΑΪΟΣ 2018)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


1. Ἱδρύεται μὲ ἕδραν τὴ Λευκωσίαν ἐπιστημονικὸν Σωματεῖον ὑπὸ τὸ ὄνομα Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν. Τὸ Σωματεῖον εἶναι φιλανθρωπικόν, μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωσις, Νομικὸ Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου καὶ στεγάζεται στὸ Μέγαρον τῆς Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (Πλατεῖα Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ).
2. Σκοπός τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ συλλογή, διάσωσις, μελέτη καί ἔκδοσις
α) τοῦ ἱστορικοῦ ὑλικοῦ, τοῦ ἀναφερομένου εἰς οἱανδήποτε περίοδον τῆς ἱστορίας μὲ ἔμφασιν στὴν κυπριακὴν ἱστορίαν, β) τοῦ γλωσσικοῦ ὑλικοῦ, τοῦ ἀναφερομένου εἰς τὴν ἱστορίαν καί τὴν ἐξέλιξιν τῆς κυπριακῆς διαλέκτου καί γ) τοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ πασῶν τῶν ἱστορικῶν περιόδων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Κύπρου, καθῶς καὶ ἡ συλλογὴ ἔργων τῆς λαϊκῆς τέχνης καὶ ἰδίως τῆς κυπριακῆς ὑφ' οἱανδήποτε ἐκδήλωσίν της καὶ δ) ἡ συντήρησις, μελέτη καί προβολή αὐτῆς.
Συγκεκριμένα, στοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας ἐντάσσονται ἡ δραστηριοποίησις εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τοῦ πολιτισμοῦ διὰ διαλέξεων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, φεστιβάλ, διοργάνωσης ἐργαστηρίων, διαγωνισμῶν, συνεργασιῶν μετὰ ξένων φορέων, συμμετοχῆς εἰς δίκτυα φορέων καὶ ὀμάδων, εἰς προγράμματα ἐρευνητικά, ἐκπαιδευτικά, ἐπιστημονικά, κινητικότητος, φιλοξενίας, ἐπιμορφώσεως καὶ ἀνταλλαγῶν, ἀνάδειξης τῆς πολιτιστικῆς δημιουργίας ἐν Κύπρῳ καὶ στὸ ἐξωτερικό, εἰς τὴν ἔρευναν, προστασίαν, καταγραφήν, διάσωσιν, βιωσιμότηταν, προβολήν, δημιουργικὴν προσαρμογὴ εἰ τὰ σύγχρονα δεδομένα, πολιτιστικὴν ἀποκέντρωσιν, ψηφιοποίησιν ἀρχειακῶν συλλογῶν, διαπολιτιστικῶν συνεργειῶν καὶ καινοτόμων δράσεων μετὰ ἄλλων κοινοτήτων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Κύπρου μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάδειξη τῆς παραδοσιακῆς καὶ σύγχρονης πνευματικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, τὴν ἀλληλοκατανόησιν, ἀλληλογνωριμίαν καὶ συνεργασίαν. Συγκεκριμένα στοχεύει εἰς τομεῖς, ὅπως ὁ λαϊκὸς πολιτισμός, ἐνδυματολογία, ἱστορία καὶ ἀρχαιολογία, ἀρχιτεκτονικὴ καὶ πολεοδομία, γλῶσσα καὶ λογοτεχνία, τέχνες καὶ παραδοσιακὰ ἐπαγγέλματα, εἰκαστικὲς τέχνες καὶ παιδεία, χορός, τραγούδι καὶ μουσική, θεατρικὴ δημιουργία, κινηματογραφικὴ παιδεία, ψηφιακὴ τεχνολογία, φυσικὸ περιβάλλον, βοτανολογίαν καὶ λαϊκὴν ἰατρικήν, τουρισμὸς καὶ περιηγήσεις, μουσειολογίαν, κοινωνιολογίαν καὶ κοινωνικὴν ἀνθρωπολογίαν, συντήρησιν κειμηλίων καὶ ἁπάντων τῶν συναφῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων.
3. Ὁ ἀνωτέρω σκοπός θά ἐπιδιωχθῇ διὰ τῶν ἑξῆς προγραμμάτων : α) διὰ τῆς ἐκδόσεως ἅπαξ τοὐλάχιστον τοῦ ἔτους ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος, ὑπό τον τίτλον Κυπριακαὶ Σπουδαί, ἥπερ θὰ ἀποτελεῖ τὸ ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἑταιρείας καὶ θὰ δίδεται δωρεὰν εἰς τὰ μέλη αὐτῆς, β) δι' ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων, διαλέξεων, ἐργαστηρίων, ἐκθέσεων, συνεδρίων, καὶ δὴ καὶ τοῦ κατὰ περιόδους συγκαλουμένου Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, καὶ ἐκδρομῶν, γ) διὰ συνεργασίας πρὸς ἄλλας Ἑταιρείας, Ἱδρύματα, Ἀρχεῖα, Ἀκαδημίας καὶ λοιπὰ ἐπιστημονικὰ Σωματεῖα καὶ φορεῖς ἐπιδιώκοντα παραπλήσιους σκοπούς, δ) διὰ τῆς συστάσεως καὶ λειτουργίας βάσει Εἰδικοῦ Κανονισμοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης Κύπρου καὶ ε) διὰ τῆς δημιουργίας καὶ λειτουργίας Κυπρολογικῆς Βιβλιοθήκης.
4. Ἡ Ἑταιρεία, ἐπιτρεπόντων τῶν πόρων αὐτῆς, στεγάζεται εἰς ἴδιον οἴκημα, ἔνθα κατατίθεται καί τὸ Ἀρχεῖον αὐτῆς, πρὸς τήρησιν καί φύλαξιν τοῦ ὁποίου ἐντεταλμένος εἶναι ὁ ἑκάστοτε Γραμματεὺς τῆς Ἑταιρείας.
5. Τὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας διακρίνονται εἰς τακτικά, ἀντεπιστέλλοντα καὶ ἐπίτιμα. Τακτικὰ δύνανται νὰ εἶναι πάντες οἱ μετὰ αἴτησιν αὐτῶν κρινόμενοι ὑπό πέντε τοὐλάχιστον μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς δυνάμενοι νὰ προαγάγωσιν ἢ ἐνισχύσωσι τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται, μετὰ πρότασιν δύο ἐκ τῶν μελῶν του, νὰ ἐκλέξῃ ὡς τακτικὰ μέλη πρόσωπα, δυνάμενα, κατὰ τὴν γνώμην του, νὰ προαγάγωσι τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας, καὶ ἂν δὲν υποβάλωσιν αἴτησιν κατὰ τὰ ἀνωτέρω. Οἱ αἰτούμενοι ἐγγραφὴν καὶ μὴ γινόμενοι δεκτοὶ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται νὰ ἀποταθῶσι πρὸς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία ἀποφασίζει ἐπὶ τῆς αἰτήσεως. Ἀντεπιστέλλοντα μέλη ὀνομάζονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπιστήμονες, διευθυνταὶ ἀρχείων καὶ βιβλιοθηκῶν καὶ ἐν γένει ἀκαδημαϊκὰ πρόσωπα, δυνάμενα εἰς χώρας τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ ὑποβοηθήσωσι κατὰ τίνα τρόπον τὴν Ἑταιρείαν πρὸς προαγωγὴν τῶν σκοπῶν αὐτῆς. Ἐπίτιμα μέλη ἀνακηρύσσονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπιφανῆ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ πρόσωπα εἰς ἐξαιρετικὰς περιστάσεις, τιμῆς ἕνεκεν.
6. Πάντα τὰ τακτικὰ μέλη ἐγγράφονται εἰς τὸ Μητρῶον τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας, τηρούμενον ὑπὸ τοῦ Γραμματέως αὐτῆς. Ἡ ἐγγραφὴ τακτικοῦ μέλους εἰς τὸ Μητρῶον ἐπάγεται ὑποχρέωσιν, ὅπως καταβάλῃ εἰς τὸ ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας τέλος, ὡς δικαίωμα ἐγγραφῆς, καὶ νὰ πληρώνῃ τὴν ἐτησίαν συνδρομήν, ἡ ὁποία συνίσταται ἐκ ποσοῦ, ὅπερ καθορίζηται καὶ θὰ δύναται εἰς τὸ μέλλον νὰ ἀναπροσαρμόζηται, μὲ μόνην ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
7. Μέλος τί διαγράφεται, ἂν δὲν καταβάλῃ τὴν συνδρομὴν αὐτοῦ ἢ ἂν τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κρίνῃ αὐτὸ διαγραπτέον κατὰ πλειοψηφίαν πέντε μελῶν αὐτοῦ διὰ σοβαροὺς λόγους ὑπ' αὐτοῦ ἐκτιμωμένους. Ἔφεσις κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ γίνῃ πρὸς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν. Διαγραφὴ διὰ μή ἔγκαιρον καταβολὴν τῆς συνδρομῆς γίνεται μόνον, ἂν προηγηθῇ γραπτὴ εἰδοποίησις περὶ τῆς ὀφειλῆς ἐκ μέρους τοῦ Ταμίου. Ὁ διὰ τὸν λόγον τοῦτον διαγραφόμενος ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας δὲν ἀπαλλάσσεται τῶν ἕως τῆς διαγραφῆς πρὸς αὐτὴν ὀφειλῶν του. Διαγραφὴ μέλους δύναται ὡσαύτως νὰ γίνῃ μετὰ αἴτησιν αὐτοῦ.
8. Εἰς πάντα τὰ μέλη ἀπονέμεται μετὰ τὴν εἰς τὸ Μητρῶον ἐγγραφήν των δίπλωμα φέρον τὴν σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως.
9. Πάντα τὰ τακτικὰ μέλη ἔχουσι τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν. Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι κέκτηνται ἅπαντα τὰ μέλη, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τακτοποιημένας τὰς συνδρομάς των καὶ κατέχουσι τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους δι' ἕν τοὐλάχιστον ἔτος. Αἱ ὑποχρεώσεις τῶν μελῶν περιγράφονται εἰς τὰ ἄρθρα 6, 16, 19.
10. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγεται ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, καθ ἥν παρουσιάζεται ὁ κατάλογος τῶν δικαιουμένων νὰ ψηφισθῶσιν ὡς μέλη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας ἀποτελεῖται ἐξ ἑπτὰ μελῶν. Τὸ διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας ἐκλεγόμενον Συμβούλιον συνέρχεται ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴν αὐτοῦ καὶ προβαίνει εἰς ἐκλογὴν Προέδρου, Ἀντιπροέδρου, Γραμματέως καὶ Ταμίου ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ. Ἡ θητεία τοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετής, ἀρχομένη ἀπὸ 1ης Μαρτίου. Ἐντὸς 21 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συγκροτήσεως τοῦ νέου Συμβουλίου ὁ Γραμματεὺς ὀφείλει ὅπως ἀποστείλῃ εἰς Ἔφορον ὀνομαστικὸν κατάλογον ψηφισάντων μελῶν μετὰ τῶν ὑπογραφῶν των καὶ τὰ ἀριθμητικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀρχαιρεσιῶν. Εἰς περίπτωσιν καταδίκης μέλους τοῦ Συμβουλίου ἕνεκα ἀδικήματος ἐνέχοντος ἠθικῆς αἰσχρότητος ἢ ἔλλειψιν τιμιότητος τὸ ἐν λόγῳ μέλος ἐκπίπτει αὐθωρεὶ τοῦ ἀξιώματός του καὶ ἀντικαθίσταται δι' ἄλλου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐκ τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας. Ἔφεσις κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου ἐξετάζῃται εἰς ἔκτακτον Γενικὴ Συνέλευσιν συγκαλουμένην τὸ ἀργότερον ἐντὸς 80 ἡμερῶν.
11. Ὁ Πρόεδρος ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑταιρείαν εἰς πάσας αὐτῆς τὰς σχέσεις, δικαστικὰ καὶ ἐξώδικα, συγκαλεῖ τὰς συνεδρίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τῆς Ἑταιρείας, καθορίζων καὶ τὰ πρὸς συζήτησιν θέματα. Προεδρεύει τῶν συνεδριῶν καὶ τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων πλὴν τῶν περὶ τῶν ἀρχαιρεσιῶν, καθ' ἅς ὁρίζεται Πρόεδρος ἐκ τῶν παρόντων μελῶν (ἄρθρον 21), ἔχων ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας τὴν νικῶσαν.
12. Ὁ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληροῖ τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλλυόμενον.
13. Ὁ Γραμματεὺς τηρεῖ τὰ Πρακτικὰ τῶν συνεδριῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων, φέρει τὴν σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας, διεξάγει πᾶσαν ἀλληλογραφίαν τῇ ἐγκρίσει καὶ ὑποδείξει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καὶ κρατεῖ κατάλογον τοῦ Ἀρχείου, ὅνπερ ταξιθετεῖ καὶ διευθύνει, καὶ ὑπογράφει μετὰ τοῦ Προέδρου τὰ διπλώματα τῶν παντὸς εἴδους μελῶν ἢ συνεργαζόμενων φορέων μετὰ τῆς Ἑταιρείας. Ὁ Γραμματεὺς ἀναπληροῖ τὸν Ἀντιπρόεδρον εἰς περίπτωσιν ἀπουσίας Προέδρου καὶ Ἀντιπροέδρου. Ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας καί τούτου τακτικὴ συνεδρία συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ ἀρχαιοτέρου εἰς τὸ Συμβούλιο μέλους καὶ τὰ παρόντα εἰς τὴν συνεδρίαν μέλη ἐκλέγουσιν ἐξ αὐτῶν ἕναν προσωρινὸν Πρόεδρον, ἵνα διευθύνῃ τὴν συνεδρίαν. Ἐντὸς τοῦ πρώτου τριμήνου ἑκάστου ἔτους ὁ Γραμματεὺς ὑποχρεοῦται, ὅπως γνωστοποιήσῃ εἰς τὸν Ἔφορον α) ἀριθμητικῶς, τυχὸν διαγραφὰς μελῶν καὶ ἐγγραφὰς νέων μελῶν πραγματοποιηθείσας κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος β) τυχὸν ἀλλαγὰς ἢ ἀντικαταστάσεις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μετὰ τῶν νέων ἀξιωμάτων καὶ τῶν στοιχείων ἐπικοινωνίας των, γ) τὸν ἀριθμὸ τῶν πραγματοποιηθεισῶν Γενικῶν Συνελεύσεων βάσει τοῦ Καταστατικοῦ. Εἰς περίπτωσιν ἀλλαγῆς διευθύνσεως ὑποστατικοῦ ἢ/καὶ στοιχείων ἐπικοινωνίας ὁ Γραμματεὺς ὀφείλει, ὅπως ἐνημερώσει ἄμεσα τὸν Ἔφορον μὲ τὰ νέα στοιχεῖα.
14. Ὁ Ταμίας εἰσπράττει τοὺς πόρους τῆς Ἑταιρείας καὶ διενεργεῖ πληρωμὰς ἐκ τοῦ ταμείου ἔναντι ἀποδείξεων. Αἱ ἀποδείξεις εἰσπράξεων θὰ ἐκδίδωνται μὲ τὴν σφραγῖδα τῆς Ἑταιρείας καὶ θὰ φέρωσι τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Ταμίου. Οὗτος θὰ καταθέτη πᾶν ποσόν, ὑπερβαῖνον τὰ διακόσια εὐρώ, εἰς ἴδιον τραπεζικὸν λογαριασμὸν τῆς Ἑταιρείας. Οἱαδήποτε ἀπόληψις ἐκ τῶν καταθέσεων τούτων γίνεται δι' ἐπιταγῆς, φερούσης τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Ταμίου καὶ τοῦ Προέδρου. Εἰς περίπτωσιν καθ ἥν ὁ Ταμίας ἀρνεῖται ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τοῦ Δ.Σ. ἀποφασισθέντων οἰκονομικῶν ἐνταλμάτων ἐγκαλεῖται γραπτῶς καὶ παραμένων μὴ συμμορφούμενος ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν, παύεται αὐτομάτως τῶν καθηκόντων του καὶ ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου νέος Ταμίας ἐκ τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας. Ἔφεσις κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ γίνῃ πρὸς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.
15. Πᾶν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκλεγόμενον καὶ μὴ ἀποδεχόμενον τὴν ἐκλογὴν αὐτοῦ, ἐκπίπτει, τοῦ ἀξιώματός του, ἀντικαθιστάμενον ὑπὸ τοῦ πρώτου ἐπιλαχόντος. Μέλος τοῦ Συμβουλίου, μὴ προσερχόμενον ἀδικαιολογήτως εἰς τρεῖς συνεχεῖς συνεδρίας ἢ παραιτούμενον ἐγγράφως, ἀντικαθίσταται δι' ἄλλου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκ τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ παραχώρησῃ εἰς τί τῶν μελῶν αὐτοῦ ἄδειαν ἀπουσίας, μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς ἕξ μῆνας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συντάσσει καὶ τοὺς ἐσω-τερικοὺς κανονισμούς, τοὺς διέποντας τὰς ἐπιστημονικὰς ἐργασίας τῆς Ἑταιρείας, τῆς Ἐπετηρίδος, τοῦ Μουσείου καὶ τῆς Βιβλιοθήκης αὐτῆς. Τυχὸν ἔσοδα προκύπτοντα ὑπὸ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Σωματείου οὺδαμῶς διανέμονται μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἕνεκα τοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ αὐτοῦ χαρακτῆρος καὶ τῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς τῶν μελῶν του, ἀλλὰ ἐπενδύονται ἢ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴ συνέχισιν τῶν σκοπῶν καὶ ἐκπλήρωση ἀναγκῶν τοῦ Σωματείου. Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν ἀμοίβονται διὰ τὰς ὑπηρεσίας τους, δύνανται ὅμως, ὅπως ἀνακτήσουν ἢ διεκδικήσουν τυχὸν λογικὰ ἔξοδα καταβληθέντα κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης καὶ ἀμοιβῆς των, ἀντιστοιχούντα εἰς ἐρευνητικὰ ἢ ἕτερα χρηματοδοτούμενα ἢ συγχρηματοδοτούμενα ὑπὸ τρίτων φορέων προγράμματα προσκομίζοντες τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τοῦτο ἔγγραφα.
16. Αἱ συνεδρίαι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου συγκαλοῦνται κατὰ μήνα ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ ὁσάκις οὗτος ἤθελε θεωρήσει ἀναγκαίαν τὴν σύγκλησιν αὐτοῦ. Ἡ πρόσκλησις ἀποστέλλεται εἰς τὰ μέλη ἐγγράφως τρεῖς τοὐλάχιστον ἡμέρας ἐνωρίτερον, ἐν ἐπειγούσαις δὲ περιστάσεσι καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν. Τρία μέλη δύνανται νὰ ζητήσωσι γραπτῶς τὴν σύγκλησιν συνεδρίας, ἂν ὑποβάλωσι τὴν αἴτησιν αὐτῶν γραπτῶς πρὸς τὸν Πρόεδρον, δηλοῦντα καὶ τοὺς λόγους τῆς συγκλήσεως συνεδρίας. Ἀπαρτίαν ἀποτελοῦσι τοὐλάχιστον τέσσαρα μέλη παρόντα. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχὴ εἰς συζήτησιν ἢ ψηφοφορίαν μέλους τοῦ Συμβουλίου, εἰς περίπτωσιν ποὺ ἡ ἀπόφασις θὰ ἀφορᾶ εἰς δικαιοπραξίαν, ἔγερσιν ἢ κατάργησιν δίκης μεταξὺ τοῦ Σωματείου καὶ τοῦ μέλους αὐτοῦ ἢ τῆς συζύγου τοῦ μέλους αὐτοῦ ἢ συγγενοῦς αὐτοῦ ἐξ αἵματος ἢ ἐξ ἀγχιστείας μέχρι καὶ τρίτου βαθμοῦ ἢ ἀφορᾶ εἰς εἰς δικαιοπραξίαν μεταξὺ τοῦ Σωματείου καὶ ἑταιρείας, προσωπικῆς ἢ κεφαλαιουχικῆς, στὴν ὁποία ἢ στὴ διοίκησιν τῆς ὁποίας συμμετέχει τὸ μέλος αὐτὸ ἢ σύζυγος ἢ συγγενὴς αὐτοῦ ἐξ αἵματος ἢ ἐξ ἀγχιστείας μέχρι καὶ τρίτου βαθμοῦ. Τὸ αὑτὸν ἰσχύει καὶ δι ἅπαντα τὰ μέλη τοῦ σωματείου εἰς τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις.
17. Αἱ συνεδρίαι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν πραγματοποιοῦνται κατὰ τοὺς μῆνας Ἰούλιον καὶ Αὔγουστον, πλὴν εἰς ἐπειγούσας περιπτώσεις.
18. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν καὶ καταχωρίζονται εἰς εἰδικὸν βιβλίον Πρακτικῶν, τηρούμενον ὑπὸ τοῦ Γραμματέως, ὑπογράφονται δὲ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν καὶ ἔγκρισιν αὐτῶν κατὰ τὴν ἑπομένην συνεδρίαν ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου δύνανται νὰ ἑρμηνεύουν περιπτώσεις μὴ καλυπτόμενες ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.
19. Τὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας θά συνέρχωνται εἰς Γενικήν Συνέλευσιν ἅπαξ τοῦ ἔτους συνήθως κατὰ μήνα Φεβρουάριον, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ἤθελεν ἀποφασίσει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, κατόπιν ἐγγράφου προσκλήσεως, ἡ ὁποία θά ἀποσταλῇ ὀκτὼ τοὐλάχιστον ἡμέρας ἐνωρίτερον. Πλέον τοῦ ἡμίσεος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας δύνανται νὰ ζητήσωσι παρὰ τοῦ Προέδρου τὴν σύγκλησιν ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἐγγράφου αἰτήσεως, ἀναγραφούσης καὶ τὰ πρός συζήτησιν θέματα. Ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται νά συγκάλεσῃ τὴν αἰτουμένην Γενικὴν Συνέλευσιν ἐντὸς εἴκοσι τὸ πολὺ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως.
20. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις θεωρεῖται ἐν ἀπαρτίᾳ, ἐὰν παρίστανται τὰ δύο τρίτα τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας, ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει, μετὰ παρέλευσιν ἡμισείας ὥρας, ὁσαδήποτε μέλη εἶναι παρόντα ἀποτελοῦσιν ἀπαρτίαν.
21. Αἱ ἀποφάσεις τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν τῶν παρόντων μελῶν καὶ εἶναι ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον. Κατὰ τὰς Συνελεύσεις ταύτας ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Ταμίας ἐκθέτουσι τὰ κατὰ τὸ περελθὸν ἔτος πεπραγμένα, τὰ ὁποῖα καταχωρίζονται εἰς τὴν Ἐπετηρίδα τῆς Ἑταιρείας. Ἀπόφασις δύναται νὰ ληφθῇ καὶ ἄνευ τῆς συνελεύσεως τῶν μελῶν, ἐφόσον τὰ τρία τέταρτα αὐτῶν δηλώσουσι ἐγγράφως τὴν συναίνεσίν των διὰ τὴν συγκεκριμένη πρότασιν. Ἀνὰ πᾶν τρίτον ἔτος ἡ Γενική Συνέλευσις προβαίνει διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας εἰς ἐκλογὴν νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Κατὰ τὴν ἐκλογὴν ταύτην ὁρίζεται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τριμελὴς ἐφορευτικὴ ἐπιτροπή, μὴ περιλαμβάνουσα μέλη τοῦ ἀπερχομένου Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ὑποψηφίους διὰ τὸ νέον Διοικητικὸν Συμβούλιον.
22. Ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὁρίζονται δύο ἐλεγκταὶ ἐκ τῶν μελῶν της πρὸς ἐξέλεγξιν τῶν λογαριασμῶν καὶ τῆς περιουσίας τῆς Ἑταιρείας. Ἡ ἔκθεσις ἐξελεγμένων λογαριασμῶν τῶν ἐλεγκτῶν ὑποβάλλεται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὸ ἀργότερον ἕως 31 Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, δύνανται δὲ νὰ λάβωσι γνῶσιν αὐτῆς πάντα τὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ ἔξοδα ὑπερβαίνωσι τὰς 40.000 εὐρὼ ἀπαιτεῖται, ὅπως ἡ ἔκθεσις ὑπογράφεται ὑπὸ ἐγκεκριμένου ἐλεγκτοῦ.
23. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀνομάζει δωρητὰς τοὺς καταβάλλοντος ἐφ' ἅπαξ εἰς τὸ ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ποσὸν τοὐλάχιστον 2.000 εὐρώ, εὐεργέτας δὲ τοὺς καταβάλλοντος ἐφ' ἅπαξ ποσὸν τοὐλάχιστον 10.000 εὐρώ, μεγάλους δὲ εὐεργέτας τοὺς καταβάλλοντας ἐφ' ἅπαξ ποσὸν τοὐλάχιστον 20.000 εὐρώ. Οἱ κατὰ διαστήματα δίδοντες δωρεὰς ἀνακηρύσσονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς δωρηταί, εὐεργέται ἢ μεγάλοι εὐεργέται, ἀναλόγως, ἂν τὸ ὁλικὸν ποσὸν τῶν δωρεῶν εἶναι διπλάσιον τοῦ ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ προνοουμένου διὰ τὴν ἐφ' ἅπαξ καταβολήν.
Ἀρωγὰ Σωματεῖα θεωροῦνται ὅσα ἐκ τῶν Σωματείων πληρώνουν διπλάσιαν τοὐλάχιστον συνδρομὴν τῆς τῶν τακτικῶν μελῶν.
24. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον θὰ παραπέμπῃ μελέτην εἰδικῶν θεμάτων εἰς ὑπεπιτροπείας διὰ τὴν ὑποβολὴν ἐπὶ τούτων ἐκθέσεων καί εἰσηγήσεων, ὡσαύτως δέ ὁρίζει τριμελῆ ἐπιτροπείαν, ἡ ὁποία θὰ ἐπιμελῆται τῆς ἐκδόσεως τῆς Ἐπετηρίδος καὶ τῶν ἐν γένει δημοσιευμάτων τῆς Ἑταιρείας. Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπείας ταύτης λαμβάνονται ἐκ τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας, συνεργάζονται δὲ μετὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ ζητήματα τῆς ἐκδόσεως.
25. Ἡ σφραγίς τῆς Ἑταιρείας εἶναι στρογγύλη, φέρουσα εἰς τὸ μέσον ἀετὸν ἐκ παραστάσεως ἀρχαίων Κυπριακῶν νομισμάτων, πέριξ δὲ τὴν ἐπιγραφήν: Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν.
26. Τὸ παρὸν Καταστατικόν δύναται νὰ τροποποιηθῆ ἐν Γενικῇ Συνελεύσει μετὰ προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μετὰ ἔγγραφον αἴτησιν τῶν δύο τρίτων τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας πρὸς τὸν Πρόεδρον αὐτῆς ἢ κατόπιν ἀλλαγῆς τῆς σχετικῆς νομοθεσίας. Ἡ αἴτησις ὀφείλει νὰ ἀναγράφῃ καὶ τὰς ἐπενεκτέας κατὰ τὴν γνώμην τῶν αἰτούντων τροποποιήσεις, ὡς καὶ τοὺς λόγους τοὺς ὑπαγορεύοντας τὴν τροποποίησιν καὶ νὰ ὑποβάλλεται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου πρὸς τὸν Ἔφορον ἐντὸς 21 ἡμερῶν. Πρὸς τροποποίησιν ἀπαιτεῖται, ὅπως συμφωνήσωσι τοὐλάχιστον τὰ τρία τέταρτα τῶν ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει παρόντων μελῶν τῆς Ἑταιρείας. Γραπτὴ αἴτησις καταχωρήσεως εἰς Μητρῶον τῆς ἐγκριθείσας τροποποιήσεως ὀφείλεται ὅπως ἀποσταλῇ εἰς τὸν Ἔφορον ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν.
27. Ἡ περιουσία τῆς Ἑταιρείας ἐν περιπτώσει διαλύσεώς της περιέρχεται α) ἡ Συλλογὴ τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης Κύπρου καὶ ἡ Συλλογὴ Ἀρχαιοτήτων στὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, β) τὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο καὶ οἱ ὑπόλοιπες συλλογὲς καὶ περιουσία εἰς τὸ Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ ἄχρι καιροῦ. Εἰς περίπτωσιν μελλοντικῆς ἀνασυστάσεως τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ συμπληρωθείσης τριετίας εὔρυθμης λειτουργίας, οἱ φορεῖς, ποὺ ἔλαβαν τὴν περιουσία τῆς Εταιρείας ὑποχρεοῦνται , ὅπως ἐπιστρέψωσι αὐτὴν εἰς τὸ νέον Συμβούλιον κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεώς του.
28. Ἡ Ἑταιρεία θεωρεῖται ἐν διαλύσει, ἂν τὰ μέλη αὐτῆς ἐλαττωθῶσιν εἰς ὁλιγότερα τῶν εἴκοσι ἤ ἂν Γενική Συνέλευσις, ἐπὶ τούτῳ συγκαλουμένη, ἀποφασίσει ταύτην διὰ πλειοψηφίας τῶν τεσσάρων πέμπτων τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας ἤ κατόπιν ἀποφάσεως Δικαστηρίου βάσει τῶν προνοιῶν τῆς Νομοθεσίας. Εἰς περίπτωσιν ἐλαττώσεως τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου εἰς ὁλιγότερα τῶν εἴκοσι ὁ Γραμματεὺς ὀφείλει, ὅπως ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἐνημερώσει γραπτῶς τὸν Εφορον.Σημ.: Τὸ παρὸν Καταστατικὸν τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἐγκριθὲν τὸ 1936, ἐτροποποιήθη τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 2004 καὶ τὸ δεύτερον ἔν ἔτει 2018.